Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

Ynglŷn â’r Ganolfan

EIN CENHADAETH


"Addysgu, cefnogi a chymell myfyrwyr i ddod yn athrawon rhagorol a chreadigol, fydd yn ysbrydoli a galluogi pob dysgwr i gyrraedd eu potensial."

 

EIN HADDEWID

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gweithlu addysgu sydd:


• yn canolbwyntio ar ansawdd dysgu disgyblion ac yn ymorol am les disgyblion
• â chymhelliant i addysgu a chymhelliant i ddysgu
• yn darparu modelau rôl cadarnhaol
• yn gyfarwydd ag ymchwil, polisi a safonau cyfredol
• yn cymryd rhan mewn ymchwil weithredol
• yn greadigol, arloesol, beirniadol a myfyriol
• yn ddygn, ac yn gallu ymateb yn rhagweithiol i fentrau newydd
• wedi ymrwymo i ddatblygiad proffesiynol parhaus
• wedi eu cyfnerthu i gyflwyno addysg o ansawdd uchel i bawb

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu addysg:


• sy’n ddamcaniaethol gadarn ac yn ymarferol drylwyr
• sydd wedi ei seilio ar arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth
• a gydnabyddir yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ei ansawdd
• sydd yn unigryw i'r rhanbarth, gan dynnu ar ein harbenigedd mewn

• a gyflwynir trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg
• sy’n ymateb i flaenoriaethau a heriau cenedlaethol a rhyngwladol
• a oruchwylir gan systemau cadarn i wella a sicrhau ansawdd
• sy’n gweithio'n effeithiol gyda rhanddeiliaid allanol, ac yn rhannu arfer dda
• sy’n gosod safonau a chefnogi myfyrwyr i gyflawni’n dda

EIN GWERTHOEDD


• Amgylchedd diogel, croesawgar a chynhwysol
• Croesawu a gwerthfawrogi amrywiaeth ein staff a hyfforddeion
• Cyfrannu yn gadarnhaol i'r economi, cymdeithas, yr amgylchedd, iaith a diwylliant y rhanbarth

Rhagoriaeth (Canolfan Rhagoriaeth)
Partneriaeth (yn gweithio'n agos gydag ysgolion a chonsortia rhanbarthol)
Arloesi (arwain cynnydd)
Ymchwil (arwain gwybodaeth)
Ymrwymiad (wedi ymrwymo i sicrhau llwyddiant)
Gofalu (edrych ar ôl ein hyfforddeion)
Myfyriol (ar berfformiad)
Proffesiynoldeb (glynu wrth safonau proffesiynol)

Wrth ymdrechu am ragoriaeth, bydd elfennau allweddol ein llwyddiant yn cael eu mesur gan:

• 340 o bwyntiau tariff UCAS cyfartalog (israddedig)
• 90% boddhad myfyrwyr, gorau yng Nghymru; 10 uchaf yn y DU
• Rhagoriaeth gref a pharhaus mewn ymarfer, fel y cydnabuwyd gan Estyn
• 100% o’n darpariaeth ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg
• 5 Grant ymchwil a ddyfernir bob blwyddyn
• 95% yn ennill SAC
• 10 o bapurau a adolygir gan gymheiriaid yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn
• 90% wedi’u cyflogi fel athrawon
• Arweinwyr mewn ymchwil